HOPLR Noperschaftsnetzwierk  Réseau de quartier

HOPLR Noperschaftsnetzwierk Réseau de quartier

Hoplr d'Noperschaftsnetzwierk: Jiddereen, denn an der Gemeng Bettenduerf wunnt, ka sech aschreiwen an op eng einfach Manéier mat senge Noperen ...
Avis au public - fermeture exceptionnelle

Avis au public – fermeture exceptionnelle

AVIS AU PUBLIC Les bureaux de la population et de l'état civil de l'administration communale de Bettendorf resteront fermés du ...
Zesummenënnerwee

Zesummen ënnerwee

​10 Tipps fir e respektvollen Ëmgang tëschent Vëlosfuerer a Foussgänger.​ 10 tips for a respectful interaction between cyclists an pedestrians ...
Dernière modification le 14/01/2020
Aller au contenu principal